SES BİLGİSİ

4) SES TÜREMESİ

Tek heceli bazı sözcükler küçültme eki aldığında araya bir ünlü girer. Yine bileşen adların sonundaki ünsüzün ikizleştiği görülür. Aynı durum bu adların kimileri iyelik eki aldığında da görülmektedir. Buna "ses türemesi" denir. Bu durum "üreme" veya "ses artması" olarak da adlandırılır.

zan + etmek -> zannetmek,          af + olmak -> affolmak hak + ı -» hakkı      his + i -> hissi

bir-i-cik            az-ı-çık              dar-a-çık      sap-a-sağlam   güp-e-gündüz

ORNEK

Aşağıdaki seçneklerden hangisinde ses türemesi yoktur?

A) hissetmek                  B) gencecik                   C) reddolunmak                 D) minicik

ÇÖZÜM

"Hissetmek, reddolunmak" sözcüklerinde birleşik fiil oluşturulurken, "gencecik" sözcüğünde "genç" sözcüğünden yeni bir sözcük türetilirken sözcüklerin aslında olmayan sesler sözcüklere ilave edilmiştir. Böylelikle ses türemesi olmuştur. "Minicik" sözcüğünde türeme değil, ses düşmesi vardır.

Yanıt:D

ANA SAYFA SES BİLGİSİ SES OLAYLARI ÜNLÜ UYUMLARI VURGU ÇALIŞMA KAĞITLARI
Anasayfa
Ses-Bilgisi-Hece
Sesler ve Özellikleri
Ünlü Uyumları
BÜU kurallar
KÜU-Kuralları
Ünsüzler 
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ses Düşmesi
Ses Türemesi 
Ünlü Daralması
Kaynaştırma-Ulama
Sözcük-Cümle Vurgusu
Alıştırma1
Alıştırma2
Alıştırma3
Alıştırma4